Privacy en Avg

Privacystatement De Taal van je Ziel

De Taal van je Ziel, het samenwerkingsverband tussen Jeroen Saris en Wilmy Seykens, beide ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30265368 (Jeroen Saris) en 54991064 (Wilmy Seykens), hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe De Taal van je Ziel met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.     Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie De Taal van je Ziel persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • deelnemers aan workshops systeemopstellingen;
 • bezoekers van www.detaalvanjeziel.nl;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van De Taal van je Ziel;
 • alle overige personen die met De Taal van je Ziel contact opnemen of van wie De Taal van je Ziel persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2.     Verwerking van persoonsgegevens

De Taal van je Ziel verwerkt persoonsgegevens die:

 • a.  een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • c.  tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van De Taal van je Ziel zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3.     Doeleinden verwerking

De Taal van je Ziel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • a.  het verzorgen van workshops systeemopstellingen en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • c. het verbeteren van de website www.detaalvanjeziel.nl; 
 • d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4.     Rechtsgrond

De Taal van je Ziel verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • b. uitvoering van -of met het oog op- deelname workshop systeemopstellingen, waaronder ook het factureren;
 • c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.         Verwerkers

De Taal van je Ziel kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van De Taal van je Ziel persoonsgegevens verwerken. De Taal van je Ziel sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.         Persoonsgegevens delen met derden

De Taal van je Ziel deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Taal van je Ziel deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7.         Doorgifte buiten de EER

De Taal van je Ziel geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt De Taal van je Ziel ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8.         Bewaren van gegevens

De Taal van je Ziel bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Taal van je Ziel hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • a. medische gegevens: nvt;
 • b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-) administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • d. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.         Wijzigingen privacy statement

De Taal van je Ziel kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van De Taal van je Ziel gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.     Rechten, vragen en klachten

U heeft het recht De Taal van je Ziel te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met De Taal van je Ziel door een e-mailbericht te sturen naar info@detaalvanjeziel.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop De Taal van je Ziel persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met De Taal van je Ziel door een e-mailbericht te sturen naar  info@detaalvanjeziel.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot VVaA te Utrecht of Solopartners te Oss .